Algemene voorwaarden

1.          Maaldrink Vermeulen Advocaten is een handelsnaam, die wordt gebruikt door Mr A.H. Vermeulen ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 54696453 en Mr J.M. Szczerbak ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nummer 55890776 die voor eigen rekening en risico hun advocatenpraktijk uitoefenen, verder gezamenlijk in enkelvoud te noemen: “Maaldrink Vermeulen”.

2.          Alle bedingen van deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van in artikel 1 genoemde advocaten en overige personen die bij, voor of namens Maaldrink Vermeulen werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest.

3.          Bij het inschakelen van derden zal Maaldrink Vermeulen de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en (behoudens in geval van deurwaardersbijstand) de selectie van deze derden als dit redelijkerwijs mogelijk is met de opdrachtgever overleggen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten. Maaldrink Vermeulen is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

4.          Opdrachtgever garandeert steeds volledige openheid van zaken en verplicht zich alle relevante op de opdracht betrekking hebbende stukken en andere informatie tijdig op eigen initiatief dan wel op verzoek aan Maaldrink Vermeulen ter kennis te brengen, bij gebreke waarvan iedere aansprakelijkheid van Maaldrink Vermeulen vervalt.

5.          Maaldrink Vermeulen staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

6.          Alle aanspraken van de opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Maaldrink Vermeulen vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Maaldrink Vermeulen binnen een jaar nadat de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

7.          De opdrachtgever vrijwaart Maaldrink Vermeulen tegen alle aanspraken van derden en de door Maaldrink Vermeulen in verband daarmee te maken kosten, waaronder begrepen de kosten van juridische bijstand, welke aanspraken voortvloeien uit de door Maaldrink Vermeulen voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

8.          Maaldrink Vermeulen zal bij de uitvoering van alle werkzaamheden de vereiste zorgvuldigheid in acht nemen. In geval van klachten van de opdrachtgever streeft Maaldrink Vermeulen ernaar om door middel van overleg en met toepassing van de kantoorklachtenregeling die alsdan aan de klagende opdrachtgever wordt verstrekt deze klachten weg te nemen of met de opdrachtgever een regeling te treffen. Indien na overleg de klachten bij de opdrachtgever niet zijn weggenomen, dan is de opdrachtgever bevoegd het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie Advocatuur, danwel aan de bevoegde rechter.

9.          De advocaten verbonden aan Maaldrink Vermeulen zijn lid van Nederlandse Orde van Advocaten (NovA). Zij zijn tegen beroepsaansprakelijkheid verzekerd overeenkomstig de bepalingen van de Verordening op de Advocatuur.

10.       Iedere aansprakelijkheid van Maaldrink Vermeulen en van de aan haar verbonden advocaten en praktijkvennootschappen is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door Maaldrink Vermeulen afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de voorwaarden van de polis niet ten laste van de verzekeraar is.

11.1   Door Maaldrink Vermeulen verrichte werkzaamheden worden periodiek aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Als betalingstermijn geldt een periode van 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen. Indien betaling binnen de termijn uitblijft is Maaldrink Vermeulen gerechtigd de betreffende wettelijke rente na het verstrijken van de betalingstermijn in rekening te brengen bij de opdrachtgever. Indien betaling binnen de termijn uitblijft is Maaldrink Vermeulen gerechtigd direct aan de opdachtgever, die een natuurlijk persoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf dan wel een rechtspersoon is, een bedrag van € 150,00 aan buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

11.2   Als betaling na de in de schriftelijke aanmaning genoemde datum uitblijft, dan is Maaldrink Vermeulen gerechtigd de opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte van 15% van de hoofdsom in rekening te brengen.

11.3   Bij niet tijdige betaling van de werkzaamheden door de opdrachtgever is Maaldrink Vermeulen gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten totdat betaling heeft plaatsgevonden, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van Maaldrink Vermeulen voor schade die daardoor mocht ontstaan. Maaldrink Vermeulen is in dat geval gerechtigd de dossiers betreffende deze opdrachtgever onder zich te houden, tenzij de opdrachtgever het niet betaalde declaratiebedrag vermeerderd met rente en kosten in depot onder de Deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Den Haag heeft gestort, dan wel een bankgarantie voor dit bedrag heeft gesteld.

12.       Bij het beëindigen van de werkzaamheden (opdracht) zal Maaldrink Vermeulen het dossier sluiten en wordt een slotdeclaratie toegezonden. Na ontvangst van betaling van het bedrag in de slotdeclaratie zal Maaldrink Vermeulen het betreffende dossier retourneren aan de opdrachtgever, dan wel, indien daarover overeenstemming wordt bereikt met de opdrachtgever, in haar archief bewaren gedurende een periode van vijf jaar.

13.       Op de rechtsverhouding tussen Maaldrink Vermeulen en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te ’s-Gravenhage, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten en met inachtneming van de in artikel 8 van deze algemene voorwaarden bedoelde bevoegdheid van de opdrachtgever het geschil voor te leggen aan een Geschillencommissie Advocatuur. Indien opdrachtgever van die bevoegdheid geen gebruik maakt, vervalt het recht daartoe zodra ter zake een gerechtelijke procedure aanhangig is gemaakt.

14.       In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.

15.       Deze voorwaarden zijn ook in de Engelse en Poolse taal beschikbaar. Bij enig verschil tussen inhoud, strekking of interpretatie is de Nederlandse tekst bepalend.