Algemene voorwaarden

  1. Maaldrink Vermeulen Advocaten is een handelsnaam die wordt gebruikt door Mr A.H. Vermeulen ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 54696453 en Mr G.H.A. van den Heuvel ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 61263508, verder te noemen Maaldrink Vermeulen.
  2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten van de opdrachtgever (Cliënt) aan – en andere dienstverlening door – Maaldrink Vermeulen.
  3. Alle opdrachten van Cliënt worden uitsluitend geaccepteerd en uitgevoerd door Maaldrink Vermeulen als opdrachtnemer. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW is uitgesloten.
  4. Iedere aansprakelijkheid van Maaldrink Vermeulen is beperkt tot een bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitbetaald door haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het toepasselijke eigen risico.
  5. Deze algemene voorwaarden gelden onverminderd ten aanzien van aan Maaldrink Vermeulen verbonden personen, waaronder in ieder geval wordt verstaan de aan Maaldrink Vermeulen en zijn partners gerelateerde entiteiten en de bij Maaldrink Vermeulen werkzame personen. Deze natuurlijke en rechtspersonen kunnen zich beroepen op deze algemene voorwaarden, waarbij al hetgeen in deze algemene voorwaarden ten behoeve van Maaldrink Vermeulen is bedongen, geldt als een jegens hen onherroepelijk en om niet gemaakt derdenbeding.
  6. Cliënt vrijwaart Maaldrink Vermeulen en de aan Maaldrink Vermeulen verbonden personen voor alle gevolgen van aanspraken door derden die voortvloeien uit of verband houden met het uitvoeren van een opdracht of andere dienstverlening door Maaldrink Vermeulen.
  7. Maaldrink Vermeulen is bevoegd voor rekening van Cliënt derde(n) in te schakelen op door deze derde(n) gestelde voorwaarden. Maaldrink Vermeulen mag deze voorwaarden, met inbegrip van een eventuele beperking van de aansprakelijkheid, namens Cliënt aanvaarden. Maaldrink Vermeulen is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van die derde(n).
  8. Op de verhouding tussen Cliënt en Maaldrink Vermeulen is Nederlands recht van toepassing.
  9. Alle geschillen tussen Cliënt en Maaldrink Vermeulen zullen worden beslecht door de rechtbank Den Haag.